ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Відповідно до ст. 140, 141 Конституції України, ст. 11 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі — Закон), до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад належать їхні виконавчі комітети, відділи, управління та інші виконавчі органи, які створюються цими радами.

Згідно з Конституцією та Законом, районні й обласні ради виконав­чих органів не мають, а створюють лише власний виконавчий апарат.

Відповідно до пп. 5 і 6 ст. 25 Закону затвердження за пропози­цією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності її апарату та виконавчих органів, витрат на їх утримання, утворення за його поданням інших вико­навчих ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ органів ради належить до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад. У гл. 2 Закону визначаються повноваження виконавчих органів цих рад.

Глава 5 Закону визначає порядок формування, організації ро­боти органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема, у ст. 51 гл. 5 йдеться про виконавчий комітет сільської, селищної, місь­кої, районної в місті ради; у ст. 52 — про повноваження виконавчого комітету; у ст. 53 — про організацію його роботи; у ст. 54 — про відді­ли, управління та інші виконавчі органи рад.


Відповідно до Закону, виконавчі органи рад мають всі ознаки са­мостійно структурованих органів місцевого самоврядування. Вони є юридичними особами, наділені виконавчо-розпорядчими функціями і повноваженнями, від свого імені видають нормативно ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ-правові акти, які є обов'язковими для виконання на території відповідної ради, а також є відповідальні та підзвітні перед відповідною радою. Виконавчі органи рад не можуть самостійно здійснювати державно-владні повноваження, оскільки не належать до органів виконавчої влади. Водночас, відповідно до Конституції і Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", вони здійснюють надані Законом (делеговані) повноваження органів вико­навчої влади. З цих питань, відповідно до ст. 143 Конституції і ст. 11 За­кону, вони підконтрольні відповідним органам виконавчої влади1.

В організації роботи органів місцевого самоврядування щодо ре­алізації своїх повноважень важлива роль належить виконавчим орга­нам сільських, селищних, міських рад.

Виконавчим органом ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ сільської, селищної, міської, районної в міс­ті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет, який створюється відповідною радою на строк її повноважень. Після їх закінчення він здійснює свої повноваження до сформування нового складу.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним їй, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої ради — та­кож підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Основні функції виконавчого комітету ради:

1) попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проектів рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координація діяльності відділів, управлінь та інших ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ вико­навчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіаль­ної громади, заслуховування звітів про роботу їх керівників;3) правої змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб (п. 2 ст. 52 Закону).

Функції виконавчих комітетів, які спрямовані на забезпечення діяльності відповідних рад, в юридичній літературі називають прези-

' Див.: Закон про місцеве самоврядування в Україні: Наук.-практ. коментар. — К., 1999. -С. 15-16.


- 384 -


Муніципальне право України


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських раддіяльними (за аналогією з функціями, які раніше виконувала Прези­дія Верховної Ради республіки)2.

Виконавчий комітет ради створюється у ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ складі відповідно сіль­ського, селищного, міського голови, районної в місті ради — голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управ­лінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

У сільських радах, які представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створю­ватися. У такому разі його функції (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповід­ною радою, а персональний склад затверджується радою за ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ пропози­цією сільського, селищного, міського голови, районної в місті ради — за пропозицією голови відповідної ради.

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.

Депутати, крім секретаря ради, не можуть входити до складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті ради.

Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради відповідно сільський, селищний, міський голова, районної в місті ради — голова відповідної ради. Функції секретаря за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засі­дань виконавчого комітету ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службо­вих обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцево­го бюджету.

На членів виконавчого комітету відповідної ради, які працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження

2 Див.: Советское строительство: Учсб. пособие / Под ред. О.Ф. Фрицкого, В.Ф. Куз-нецовой. - К., 1988. - С. 139.

-386-


сумісності їхньої діяльності з іншою роботою (діяльністю), встанов-лені ч. 4 ст. 12 Закону для сільського, селищного, міського голови, тобто вони не ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ можуть бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаробо-чий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради може розглядати і вирішувати всі питання, віднесені законом до відання виконавчих органів ради (ст. 52 Закону).

Повноваження, надані виконавчим органам сільських, селищних, міських рад Законом, слід класифікувати за такими сферами (галу­зями):

1) соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

2) бюджету, фінансів і цін;

3) управління комунальною власністю;

4) житлово-комунального господарства, побутового, торгі-вельного обслуговування ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, громадського харчування, тран­спорту і зв'язку;

5) будівництва;

6) освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;

7) регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища;

8) соціального захисту населення;

9) зовнішньоекономічної діяльності;

10) оборонної роботи;

11) вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

12) забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

13) відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України і присвоєння почесних звань України.

Суттєвою особливістю комплексу повноважень виконавчих ор­ганів сільських, селищних, міських рад є те, що вони поділяються на власні (самоврядні) (віднесені законом до їх повного відання) та делеговані повноваження (окремі повноваження, надані їм згідно із законом органами місцевого самоврядування або ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ органами місцевої державної виконавчої влади).

^387-


Муніципальне право України

Так, повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку включають: а) власні (самоврядні) повноваження:

— підготовка програм соціально-економічного і культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організа­ція їх виконання; подання раді звітів про хід і результати ви­конання цих програм;

— забезпечення збалансованого економічного і соціального роз­витку відповідної території, ефективного використання при­родних, трудових і фінансових ресурсів;

— забезпечення складання балансів фінансових, трудових ре­сурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управ­ління соціально-економічним і культурним розвитком від­повідної території, а ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ також визначення потреби в місцевих будівельних матеріалах, пальному;

— розгляд проектів планів підприємств і організацій, які на­лежать до комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

— попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організа­цій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих пи­тань;

— подання до районних, обласних рад необхідних показників і внесення пропозицій до програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, установ і організацій неза­лежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним і культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

— залучення на договірних засадах підприємств, установ і органі­зацій незалежно від форм зласності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координа­ція цієї роботи на відповідній території;

-388-


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад

— розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво
продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територі­
альної громади, на підприємствах, в установах і організаціях;

б) делеговані повноваження:

— розгляд і узгодження планів підприємств, установ і органі­зацій, що не ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може спричинити негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслід­ки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до від­повідних органів;

— статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території (ст. 27 Закону).

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі бюджету, фінансів і цін належать: а) власні (самоврядні) повноваження:

— складання проекту місцевого бюджету, подання його на за­твердження, відповідної ради, забезпечення виконання бю­джету; квартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відпо­відно до районних, обласних рад необхідних фінансових по ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ­казників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;

— встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організа­ціями комунальної власності відповідної територіальної гро­мади; погодження в установленому порядку цих питань з під­приємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;

— встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад по­рядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

— здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;

— залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ на відповідній території, та коштів населення, а також бюдже­тних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання

- 389 -Муніципальне право України


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських радна пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфра­структур та на заходи щодо охорони навколишнього природ­ного середовища;

— об'єднання на договірних засадах коштів відповідного міс­
цевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання
спільних проектів або для спільного фінансування комуналь­
них підприємств, установ та організацій, вирішення інших
питань, що стосуються спільних інтересів територіальних
громад;

б) делеговані повноваження:

— здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприєм ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ­ствах і в організаціях незалежно від форм власності;

— здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

— сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території (ст. 28 Закону).

Повноваження щодо управління комунальною власністю вклю­чають:

а) власні (самоврядні) повноваження:

— управління в межах, визначених радою, майном, яке належить до комунальної власності відповідних територіальних гро­мад;

— встановлення порядку і здійснення контролю за викорис­танням прибутків підприємств, установ і організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;

— заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;

— підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо по­рядку та умов ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ відчуження комунального майна, проектів міс­цевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація вико­нання цих програм; подання раді письмових звітів про хід і результати відчуження комунального майна;

б) делеговані повноваження:

— погодження в установленому порядку кандидатур для при­
значення на посаду керівників підприємств, установ і органі-


зацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності (ст. 29 Закону). До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговель­ного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

— управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утриман­ня та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості по­слуг населенню;

— облік громадян, які відповідно до законодавств потребують поліпшення житлових умов; розподіл і надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

— сприяння розширенню житлового будівництва, надання гро­мадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, і субси­дій для будівництва чи придбання житла; надання допомоги власникам квартир (будинків) в ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ їх обслуговуванні та ремонті; сприяння утворенню об'єднань співвласників багатоквартир­них будинків, їх реєстрація;

— реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

— забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення пальним, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведен­ня та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;

— вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та
знешкодження побутових відходів, знешкодження та похован­
ня трупів тварин;390-


-391-


Муніципальне право України

— організація благоустрою населених пунктів, залучення на до­говірних засадах з цією ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ і організацій не­залежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, ор­ганізації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

— організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

— встановлення зручного для населення режиму роботи під­приємств комунального господарства, торгівлі та громадсько­го харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

— затвердження маршрутів і графіків руху місцевого паса­жирського транспорту незалежно від форм власності, узго­дження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорт}' у випадках, передбачених законодавством;

— забезпечення ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

— залучення на договірних засадах підприємств, установ і ор­ганізацій, що не належать до комунальної власності відповід­них територіальних громад, до участі в обслуговуванні насе­лення засобами транспорту і зв'язку;

— надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;

б) делеговані повноваження:

— здійснення заходів щодо розширення і удосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, роз­витку транспорту і зв'язку;

— здійснення відповідно до законодавства контролю за на­лежною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господар­ства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслу ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ­говування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, викорис­танням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умо­вами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень

-392-


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад

про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;

— здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо за­хисту прав споживачів;

— встановлення за погодженням з власниками зручного для на­селення режиму роботи розташованих на відповідній терито­рії підприємств, установ і організацій сфери обслуговування незалежно від форм ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ власності;

— облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;

— надання відповідно до закону громадянам, які потребують со­ціального захисту, безоплатного житла або за доступну для

них плату;

— здійснення контролю за станом квартирного обліку і дотри­
манням житлового законодавства на підприємствах, в уста­
новах і організаціях, розташованих на відповідній території,
незалежно від форм власності;

— видача ордерів на заселення жилої площі в будинках держав­них і комунальних організацій;

— облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб тери­торіальної громади;

— облік і реєстрація відповідно до закону ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності (ст. ЗО Закону).

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва:

а) власні (самоврядні) повноваження:

— організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах
будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального
господарства та соціально-культурного призначення, жилих
будинків, а також шляхів місцевого значення;

— виконання або делегування на конкурсній основі генераль­
ній будівельній організації (підрядній організації) функцій
замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла,
інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури ко­
мунальної власності;

-393-Муніципальне право України

- розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва і реконструкції об'єктів ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ на відповідній території;

— залучення на договірних засадах підприємств, установ і ор­ганізацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії та промисловості будівель­них матеріалів, у створенні, розвитку і реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

— визначення у встановленому законодавством порядку від­повідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобу­дівною документацією;

— підготовка і подання на затвердження ради відповідних міс­цевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

— встановлення на відповідній території режиму використання і забудови земель, на яких передбачена перспективна містобу­дівна ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ діяльність;

— координація на відповідній території діяльності суб'єктів міс­тобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

— надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об'єктів містобудування незалежно від форм власності;

б) делеговані повноваження:

— прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів у порядку, встановленому законодавством;

— організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням міс­тобудівного кадастру населених пунктів;

— здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної до­кументації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоду на­вколишньому ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ природному середовищу;

— здійснення контролю за забезпеченням надійності та без­печності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техно­генних явищ, та процесів;

- 394 -


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад

— організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

— вирішення відповідно до законодавства суперечок з питань

містобудування.

До відання виконавчих органів міських рад (за винятком міст ра­йонного значення) у галузі будівництва, крім повноважень, зазначе­них у пункті "б", належить також видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт (ст. 31 Закону).

У сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад на­лежать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

— управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними, під­літковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

— забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної серед­ньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професій­ної орієнтації, продуктивної ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних і науково-просвітницьких організацій;

— створення при загальноосвітніх навчальних закладах кому­нальної власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ і організа­цій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фон­ду за призначенням;

— забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до міс­ця навчання і додому школярів;

— вирішення питань про надання професійним творчим пра­цівникам на пільгових умовах у користування приміщень під

-395-


Муніципальне право України

майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їхньої творчої діяльності ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ;

— організація медичного обслуговування і харчування у закла­дах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закла­дах, які належать територіальним громадам або передані їм;

— створення умов для розвитку культури, сприяння відроджен­ню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і реме­сел;

— сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських і неприбуткових ор­ганізацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фіз­культури і спорту, роботи з молоддю;

— створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення і в місцях масового від­починку;

б) делеговані повноваження:

— забезпечення в межах наданих ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ повноважень доступності та безоплатності освіти і медичного обслуговування на відпо­відній території, можливості навчання в школах державною й рідною мовами, вивчення рідної мови в державних і комуналь­них навчальних закладах або через національно-культурні то­вариства;

— забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і удосконалення мере­жі освітніх та лікувальних закладів усіх форм власності, фі­зичної культури і спорту, визначення потреби і формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку фахівців, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів;

— забезпечення відповідно до законодавства пільгових кате­горій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення;

— організація обліку ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ дітей дошкільного і шкільного віку;

— надання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;

— забезпечення школярів, які навчаються в державних і ко­мунальних навчальних закладах, безоплатними підручника­ми, створення умов для самоосвіти;

-396-


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад

— організація роботи щодо запобігання бездоглядності не­повнолітніх;

— вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);

— вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, фізкультури і спорту, а та­кож визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах;

— забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збере­ження і використання культурного надбання;

— реєстрація відповідно до законодавства статутів (поло­жень) розташованих на відповідній території закладів охо­рони здоров'я, навчально-виховних ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм влас­ності; внесення пропозицій до відповідних органів про ліцен­зування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я (ст. 32 Закону).

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання зємел ьних відносин та охорони навколишнього природного середовища:

а) власні (самоврядні) повноваження:

— підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо вста­
новлення ставки земельного податку, розмірів плати за ко­
ристування природними ресурсами, вилучення (викупу), а
також надання під забудову та для інших потреб земель, що
перебувають у власності територіальних громад; визначен­
ня в установленому порядку розмірів відшкодувань підпри­
ємствами, установами і організаціями незалежно ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ від форм

-397-


Муніципальне право України

власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними і сані­тарними мережами відповідних населених пунктів;

— підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодер­жавних і регіональних програм охорони довкілля;

— підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо при­йняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культу­ри ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, які охороняються законом;

— справляння плати за землю;
б) делеговані повноваження:

— здійснення контролю за дотриманням земельного і приро­доохоронного законодавства, використанням і охороною зе­мель, природних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення, відтворенням лісів;

— реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; ви­дача документів, що посвідчують право власності і право користування землею;

— організація і ведення земельно-кадастрової документації;

— погодження питань про надання дозволу на спеціальне ви­користання природних ресурсів загальнодержавного значен­ня;

— вирішення земельних суперечок у порядку, встановленому законом;

— вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзви­чайних ситуацій відповідно до ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ і організацій, а також населен­ня;

— визначення території для складування, зберігання або роз­міщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

-398-


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад

— підготовка висновків щодо надання або вилучення в установ­леному законом порядку земельних ділянок, яке здійснюєть­ся органами виконавчої влади та органами місцевого само­врядування;

— погодження проектів землеустрою;

— здійснення контролю за виконанням проектів і схем земле­устрою, проектів внутрішньогосподарського землеустрою.

До відання виконавчих органів міських (за винятком міст ра­йонного значення) рад належить також координація на відповідній території ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ діяльності місцевих землевпорядних органів, а також спеці­ально уповноважених державних органів управління з охорони при­роди (ст. 33 Закону).

У сфері соціального захисту населення до відання виконавчих ор­ганів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

— встановлення за рахунок власних коштів і благоліпних надхо­
джень додаткових до встановлених законодавством гарантій
щодо соціального захисту населення;

— вирішення відповідно до законодавства питань про надан­ня допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, сім'ям заги­блих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільне­них у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ'ям у будів­ництві індивідуальних житлових будинків, проведенні капі­тального ремонту житла, придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівни­цтва і городництва;

— організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів побутового обслуговування, продаж)' товарів у спеціальних магазинах і відділах за доступ­ними цінами, а також безоплатного харчування;

— вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

-399-Муніципальне право України


Розділ XII. Виконавчі ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ органи сільських, селищних і міських радб) делеговані повноваження:

— підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничо­го середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від без­робіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільо­вих регіональних програм поліпшення стану безпеки й умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, обласними радами;

— забезпечення здійснення передбачених законодавством захо­дів щодо поліпшення житлових і матеріально побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян по­хилого віку, які потребують обслуговування вдома, до вла­штування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян;

— вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитин­ства;

— вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;

— надання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

— вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;

— організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та сту­дентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до комунальної влас­ності, а також за договорами — на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до інших форм власності;

— здійснення контролю за охоронною праці, забезпеченням со­ціального захисту працівників підприємств, установ та орга-

-400-


нізацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на робо­тах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ охорону праці, я а наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенса­цій за роботу в шкідливих умовах;

— участь у веденні колективних переговорів і укладанні те­риторіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колектив­них договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням;

— встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних за­кладів потребують постійного стороннього догляду;

— здійснення контролю за поданням відповідно до закону під­приємствами, установами та організаціями всіх форм власнос­ті відомостей про наявність ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ вільних робочих місць (посад); ор­ганізація інформування населення про потребу підприємств, установ і організацій усіх форм власності в працівниках;

— бронювання в порядку, встановленому законом, на під­приємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, визна­чення нормативів таких робочих місць; прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах і організаціях спе­ціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатніс­тю, організація професійної підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких робочих місць;

— державна реєстрація місцевих благодійних організацій ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ і фон­дів, інглих неприбуткових організацій.

До відання виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення, крім повноважень, зазначених у пунк­ті "б", належить також вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській місцевості, встановлених законодавством пільг (ст. 34 Закону).

26. Зам. 15.

-401-


Муніципальне право України


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських радПовноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності:

а) власні (самоврядні) повноваження:

— укладення і забезпечення виконання в установленому за­конодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;

— сприяння зовнішньоекономічним зв ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ'язкам підприємств, уста­нов і організацій, розташованих на відповідній території, не­залежно від форм власності;

— сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціаль­ної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;

б) делеговані повноваження:

— організація і контроль прикордонної і прибережної торгівлі;

— створення умов для належного функціонування митних орга­нів, сприяння їхньої діяльності;

— забезпечення на відповідній території в межах наданих по­вноважень реалізації міжнародних зобов'язань України (ст. 35 Закону).

У галузі оборонної роботи до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі делеговані пов­новаження:

— сприяння організації призову ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ громадян на строкову військо­ву та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілі­зації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах Укра­їни, організації навчальних (перевірочних) і спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мо­білізації;

— бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на під­приємствах, в установах і організаціях відповідно до законо­давства;

— організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобі­лізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповід­ній території;

-402-


— вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ військовим частинам, установам, навчальним за­кладам Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, комунально-побутових послуг; здій­снення контролю за їх використанням, наданням послуг;

— сприяння організації виробництва і поставкам у війська під­приємствами та організаціями, які належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;

— здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;

— сприяння прикордонним військам у підтриманні відповідно­го режиму на державному кордону;

— здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення (ст. 36 Закону).

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою належать такі власні ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ (самоврядні) повноваження:

— підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найме­нування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту;

— підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо пи­тань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом (ст. 37 Закону).

Щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, сво­бод і законних інтересів громадян до відання виконавчих органів сіль­ських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

— підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо ство­рення відповідно до закону міліції, що утримується за раху­нок коштів місцевого самоврядування, вирішення ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ питань про чисельність працівників такої міліції, при витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їхньої діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;

— сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ і адвокатури;

-403-


Муніципальне право України


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад— внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують закон­ні вимоги та рішення рад та їхніх виконавчих органів, при­йняті в межах їхніх повноважень;

— звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядуван­ня, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальної громади, а ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ також повноваження органів і по­садових осіб місцевого самоврядування;

— централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудо­вих або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

б) делеговані повноваження:

— забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на під­приємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;

— вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів від­повідно до закону щодо забезпечення державного і громад­ського порядку, життєдіяльності підприємств, установ і ор­ганізацій, врятування життя людей, захисту ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ їхнього здоров'я, збереження матеріальних цінностей;

— вирішення відповідно до закону питань про проведення збо­рів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видо­вищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;

— розгляд справ про адміністративні правопорушення, відне­сені законом до їх відання; утворення адміністративних комі­сій і комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їхньої діяльності;

— вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їхнього відання, реєстрація актів громадянського стану;

— здійснення в установленому порядку державної реєстрації підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на відповідній території, а також положень про організації орендарів;

- 404 -


— реєстрація у встановленому ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ порядку місцевих об'єднань гро­
мадян, органів територіальної самоорганізації населення, які
утворюються і діють відповідно до законодавства.

До відання виконавчих органів міських (за винятком міст район­ного значення) рад у зазначеній сфері належить також:

— утворення комісії у справах неповнолітніх і спостережної ко­місії, спрямування їхньої діяльності;

— сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додер­жання правил паспортної системи;

— вирішення спільно з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України питань щодо створення належних умов для служби і відпочинку особового складу органів вну­трішніх справ;

— зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та ді­ловодством на ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ відповідній території (ст. 38 Закону).

У сфері нагородної справи виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають клопотання підприємств, установ і органі­зацій незалежно від форм власності та вносять у встановленому по­рядку до відповідних органів виконавчої влади подання про нагоро­дження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України (ст. 39 Закону).

Крім вищезазначених повноважень, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють і інші надані їм законом повно­важення (ст. 40 Закону).

Автори науково-практичного коментарюядо Закону України про місцеве самоврядування зазначають, "що хоч би яким докладним не був Закон про місцеве самоврядування, він не може (і не повинен) передбачити ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ всі питання, які можуть бути віднесені до компетенції органів та посадових осіб місцевого самоврядування". Адже місцеве самоврядування, а отже, і повноваження його органів та посадових осіб не є чимось незмінним, раз і назавжди даним. З виникненням якісно нових суспільних відносин, зміни та припинення існуючих виникає, як правило, необхідність у відповідній юридичній регла­ментації цих відносин, у тому числі шляхом уточнення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування. При цьому слід враховувати, що статутні закони, які визначають право­вий статус органів публічної влади, у тому числі органів місцевого

-405^


Муніципальне право України


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських радсамоврядування ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, не в змозі перелічити всі їхні повноваження. Тому досить часто ці повноваження передбачені в численних галузевих за­конах, які докладніше визначають повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в різноманітних сферах управлінської діяльності3.

Так, наприклад, ст. 14 Закону України "Про освіту" (в редакції від 23 березня 1996 р.)4 закріплює повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в га­лузі освіти. Здійснюючи державну політику в галузі освіти, ці органи в межах своєї компетенції встановлюють, не нижче визначених Мініс­терством освіти України мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування закладів освіти, установ, організацій системи освіти, які є комунальною власністю, та забезпечують фінансування ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ витрат на їх утримання; забезпечують розвиток мережі закладів освіти та установ, організації системи освіти, зміцнення їхньої матеріальної бази, госпо­дарське обслуговування, здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створюють умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення; організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку, контролюють виконання вимог щодо навчання дітей у закладах освіти; вирішують у встановленому порядку питання, пов'язані з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які зали­шилися без піклування батьків, дітей-сиріт, захист їхніх прав, надання матеріальної та іншої допомоги; створюють належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, розвитку здібностей, задо­волення їхніх інтересів; забезпечують у сільській місцевості регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільно­го віку, учнів та педагогічних працівників; організовують професійне консультування молоді та продуктивну працю учнів; визначають по­треби, обсяги і розробляють пропозиції щодо державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону.

Стаття 26 Закону України "Про музеї та музейну справу"5, зо­крема, встановлює, що органи місцевого самоврядування здійснюють керівництво підвідомчими їм музеями.

3 Див.: Закон України про місцеве самоврядування в Україні: Наук.-практ. комен­
тар. - К., 1999. - С. 238-239.

4 Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 21. — Ст. 84.

5 Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 25. — Ст. 191.

- 406 -


Стаття ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра­їні" регулює особливості повноважень районних у містах рад та їх­ніх виконавчих органів. У ній відтворено конституційні положення (ч. 5 ст. 140), що питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад. Тому обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їхніх виконавчих органів визначаються від­повідними міськими радами за узгодженням з районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та колективних по­треб територіальних громад районів у містах.

Так, районні в містах ради (у разі їх створення) та їхні виконав­чі органи відповідно до Конституції та законів України здійснюють ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ управління рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, що належать до комунальної власності територіальних громад районів у містах, формують, затверджують, виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, а також здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, в обсягах і межах, що визначаються місь­кими радами.

Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у місті рад та їхніх виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди відповідної районної в місті ради протягом даного скликання.

Організація роботи виконавчого комітету сільської, се­лищної, міської, районної в місті ради. Основною формою робо­ти виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її створенні) ради ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ як колегіального органу є засідання. Вони скликаються відповідно сільським, селищним, міським голо­вою (головою районної в місті ради), а у разі його відсутності чи не­можливості здійснення ним цієї функції — заступником сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих орга­нів ради (районної в місті ради — заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання є пра­вомочним; якщо у ньому бере участь більше половини загального складу виконавчого комітету.

Основним документом, який визначає організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради, є регламент виконко­му, що затверджується з метою забезпечення здійснення виконавчим ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ комітетом покладених на нього повноважень та упорядкування до­кументування управлінської діяльності.

-407-


Муніципальне право України


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських радДля прикладу розглянемо Регламент виконавчого комітету Одеської міськради, затверджений рішенням № 754 від 31 жов­тня 2005 року.

Регламент, як зазначається в Загальних положеннях цього до­кумента, є нормативним актом, який розроблений на основі чинного законодавства України та визначає механізм організації взаємодії ке­рівництва, управлінь, відділів, райадміністрацій та інших структурних підрозділів виконкому Одеської міськради щодо реалізації повнова­жень, встановлених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснення апаратом виконкому правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконко­му. Затвердження та скасування Регламенту ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ здійснюється тільки за рішенням виконкому. Дотримання його положень є обов'язковим для виконкому та всіх його функціональних (відділи, управління, служби) і територіальних (райадміністрації) підрозділів.

Регламент передбачає механізм здійснення таких напрямів ді­яльності виконкому:

— планування і організація роботи виконкому;

— організація взаємодії виконкому з міською громадою, міською радою, її постійними комісіями та депутатами, з іншими вико­навчими органами міськради, органами державної влади;

— організація роботи з кадрами;

— організація роботи з документами та здійснення контролю за їх проходженням і виконанням;

— порядок розгляду звернень і організації прийому громадян.
Розглянемо детальніше деякі організаційно-процедурні питання

роботи виконкому за Регламентом виконавчого комітету Одеської міської ради.

Складання, затвердження та виконання ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ планів роботи ви­конкому. Виконком та його структурні підрозділи здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених планів роботи. Він проводить свою роботу згідно з планом, складеним на квартал. План роботи виконкому складається відділом організаційного та кадрового за­безпечення відповідно до плану роботи міської ради на основі реко­мендацій органів державної влади, депутатів міськради і пропозицій виконавчих органів міськради, структурних підрозділів виконкому.

Пропозиції до плану роботи, погоджені з відповідними за­ступниками міського голови, подаються керівниками структурних

-408-


підрозділів до відділу організаційного та кадрового забезпечення не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу. Відділ орга­нізаційного та кадрового забезпечення виконкому на ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ основі поданих пропозицій і за погодженням з керуючим справами складає проект плану роботи, проект рішення про його затвердження, який керую­чий справами виконкому вносить на засідання виконкому не пізніше ніж за 10 днів до початку кварталу.

План роботи виконком}' затверджується рішенням виконкому.

При розгляді проекту плану роботи виконкому міської ради на наступний квартал керуючий справами інформує міського голову про виконання плану роботи за попередній квартал.

Структурні підрозділи планують спою роботу на квартал. Плани роботи функціональних структурних підрозділів підписуються їхні­ми керівниками та затверджуються заступниками міського голови, керуючим справами виконкому відповідно до розподілу обов'язків між ними. Плани роботи райадміністрацій виконкому підписуються керуючими ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ справами цих територіальних структурних підрозділів виконкому, погоджуються з відповідним заступником міського голо­ви, керуючим справами виконкому та затверджуються відповідними головами райадміністрацій.

Порядок підготовки рішень виконкому. Виконком у межах сво­їх повноважень приймає рішення виконкому.

Процес підготовки рішень виконкому складається з двох ета­пів — ініціативи та розробки.

Нормотворчу ініціативу у виконкомі мають міський голова, чле­ни виконкому та заступники міського голови.

Проекти рішень виконкому готуються виконавчими органами міськради та структурними підрозділами виконкому. До підготовки проекту рішення можуть бути залучені фахівці з даного питання. Від­повідальність за підготовку проекту рішення несе керівник виконавчо­го органу міськради або структурного підрозділу виконкому ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, на якого відповідно до резолюції міського голови, його заступників, керуючого справами виконкому покладено організацію проекту рішення.

Проект рішення виконкому має містити:

— обґрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання власних роз­порядчих документів виконкому, виданих раніше, виконання доручень керівництва тощо);

-409-


Т


Муніципальне право України

— джерела фінансування запропонованих заходів, джерела на­повнення бюджету та позабюджетних фондів;

— інформацію про виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше;

— всі необхідні візи та погодження;

— текст коментаря (за потреби);

— план організаційних заходів щодо виконання документа;

— кінцевий строк виконання документа, проміжні строки ін­формування про хід його виконання;

— інформацію про ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ те, хто особисто буде організовувати та контр­олювати виконання документа.

Проекти рішень виконкому готуються з тих питань, які внесені до порядку денного засідання виконавчого комітету.

Якщо в підготовці питання відповідно до плану роботи виконко­му беруть участь декілька структурних підрозділів, то доповідаючий (зазначений, як правило, першим у плані роботи чи в резолюції) ко­ординує їхню діяльність, збирає і узагальнює інформацію.

У проекті рішення виконкому обов'язково визначається термін виконання документа в цілому або заходів, передбачених його окре­мими пунктами. Контроль за виконанням рішення виконкому по­кладається на одного з керівників виконкому особисто, про що має свідчити останній пункт рішення виконкому ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ.

До проекту рішення виконкому додаються документи, що під­тверджують те чи інше питання, ксерокопії статей законів України, інших нормативно-правових актів, на які є посилання в тексті про­екту рішення виконкому.

Проекти рішень виконкому друкуються на бланках рішень ви­конкому, які є документами суворої звітності й видаються у відділі з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому. Про­екти рішення готуються за допомогою персонального комп'ютера (НК) у вигляді текстового файлу, що включає всі додатки до доку­мента.

Проекти рішень виконкому підлягають обов'язковому візуван­ню. На зворотному боці бланка проект рішення виконкому візується, з обов'язковим зазначенням дати, спочатку виконавцем (із ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ зазначен­ням номера телефону), потім фахівцем відділу з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому, який корегує тексти роз­порядчих документів, начальником управління правового контролю,

-ІЙ0-


Розділ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад

заступниками міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), першим заступником міського голови.

Якщо в проекті рішення виконкому порушуються фінансові пи­тання, то він обов'язково візується начальником управління фінансів

виконкому.

Проект рішення виконкому з питань діяльності райадміністрації додатково візується заступником міського голови, керуючим справа­ми виконкому, який координує роботу цього структурного підрозді­лу відповідно до розподілу обов'язків, та головою відповідної райад­міністрації.

Строк перебування проекту ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ рішення виконкому на візуванні в кожної з вищезазначених посадових осіб не повинен перевищувати

трьох днів.

Посадова особа, яка візує проект рішення виконкому, може внести зауваження та пропозиції щодо змісту та оформлення документа, про що має свідчити запис "Із зауваженнями" замість особистого підпису.

Зауваження обов'язково оформляються письмово — на вільному місці в тексті проекту рішення або на окремому аркуші.

Після внесення виконавцем до проекту рішення виконкому всіх змін та доповнень, що виникли в процесі його візування, проект рі­шення надається для повторного розгляду фахівцю відділу з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому, який коре­гує тексти розпорядчих документів, начальнику управління правово ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ­го контролю, заступникам міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), першому заступнику міського голови.

Завізований проект рішення виконкому подається до протоколь­ної частини відділу з питань діловодства та господарського забезпе­чення виконкому.

Порядок роботи з бланками суворої звітності регламентується

окремим документом.

Порядок підготовки та видання розпоряджень міського голо­ви. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпоряджен­ня. Проекти розпоряджень міського голови готуються виконавчими органами міськради та структурними підрозділами виконкому від­повідно до резолюції міського голови, його заступників, керуючого справами виконкому.

Відповідальною за підготовку проекту розпорядження міського голови є посадова особа, яка першою зазначена в резолюції. Вона ор-

-411-


Муніципальне право України


Розділ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ XII. Виконавчі органи сільських, селищних і міських радганізує роботу всіх виконавців, узагальнює інформацію та готує текст проекту розпорядження міського голови. До цього проекту додаються документи, що підтверджують те чи інше питання, ксерокопії статей законів України, інших нормативно-правових актів, на які є посилан­ня в тексті проекту розпорядження міського голови.

Проекти розпоряджень міського голови друкуються на бланках розпоряджень міського голови, які є документами суворої звітнос­ті й видаються у відділі з питань діловодства та господарського за­безпечення виконкому. Проекти розпоряджень готуються за допо­могою ПК у вигляді текстового файлу, що включає всі додатки до документа.

Проекти ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ розпоряджень міського голови підлягають обов'яз­ковому візуванню. На зворотному боці бланка проект розпоря­дження міського голови візується, з обов'язковим зазначенням дати, спочатку виконавцем (із зазначенням номера телефону), потім фахів­цем відділу з питань діловодства та господарського забезпечення ви­конкому, який корегує тексти розпорядчих документів, начальником управління правового контролю, керуючим справами виконкому, заступниками міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), першим заступником міського голови.

Якщо в проекті розпорядження міського голови порушуються фінансові питання, то він обов'язково візується начальником управ­ління фінансів виконкому; майнові питання — начальником Пред­ставництва по управлінню комунальною власністю міськради.

Строк перебування проекту розпорядження міського голови на візуванні ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ в кожної з посадових осіб не повинен перевищувати трьох днів.

Посадова особа, яка візує проект розпорядження міського го­лови, може внести зауваження та пропозиції щодо змісту та оформ­лення документа, про що має свідчити запис "Із зауваженнями" за­мість особистого підпису.

Зауваження обов'язково оформляються письмово — на вільному місці в тексті проекту рішення або на окремому аркуші.

Після внесення виконавцем до проекту розпорядження міського голови всіх змін та доповнень, що виникли в процесі його візуван­ня, проект розпорядження міського голови надається для повторного розгляду фахівцю відділу з питань діловодства та господарського за­безпечення виконкому, який корегує тексти розпорядчих документів ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ,

-412-


начальнику управління правового контролю, керуючому справами виконкому, заступникам міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), першому заступнику міського голови.

Завізований проект розпорядження міського голови подається до протокольної частини відділу з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому.

Після підписання міським головою розпорядження реєструються протокольною частиною відділу з питань діловодства та господар­ського забезпечення виконкому.

Розпорядження міського голови набирає чинності з моменту під­писання його міським головою, якщо не встановлений інший термін введення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного в розпорядженні, а якщо його немає — постійно.

Розпорядження міського голови не пізніше трьох днів після його видання розсилається адресатам протокольною частиною ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ відділу з питань діловодства та господарського забезпечення виконкому від­повідно до розрахунку розсилки, погодженого керуючим справами виконкому.


documentacnjvgz.html
documentacnkcrh.html
documentacnkkbp.html
documentacnkrlx.html
documentacnkywf.html
Документ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ