General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO)

16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO). While the PFSO need not necessarily personally undertake all the duties associated with the post, the ultimate responsibility for ensuring that they are properly performed remains with the individual PFSO.

16.2The content of each individual PFSP should vary depending on the particular circumstances of the port facility, or facilities, it covers. The port facility security assessment (PFSA) will have identified the particular features of the port facility, and of the potential security risks, that have led to the need to appoint a General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO) PFSO and to prepare a PFSP. The preparation of the PFSP will require these features, and other local or national security considerations, to be addressed in the PFSP and for appropriate security measures to be established so as to minimize the likelihood of a breach of security and the consequences of potential risks. Contracting Governments may prepare advice on the preparation and content of a PFSP.


16.3Усі плани охорони портового засобу повинні:

.1містити докладні відомості про службу охорони портового засобу;

.2містити докладні відомості про зв'язки цієї служби з іншими відповідни­ми органами й про необхідні системи зв'язку General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO), призначені для забезпе­чення ефективного й безперервного функціонування цієї служби та її зв'язків з іншими сторонами, зокрема суднами, що знаходяться в порту;

.3містити докладні відомості про основні експлуатаційні й фізичні заходи з охорони, передбачені для рівня охорони 1 і які застосовуватимуться;

.4містити докладні відомості про додаткові заходи з охорони, які дозволять портовому засобові негайно перейти на рівень охорони 2 і, за необхідності, на рівень охорони 3;

.5передбачати регулярний перегляд або перевірку плану, а також унесення до нього поправок на підставі отриманого досвіду чи обставин, що змінилися, а також

.6містити докладні відомості стосовно процедури передачі повідомлень у пункти зв'язку відповідних Договірних Урядів.

16.4Підготовка ефективного General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO) плану охорони портового засобу заснована на ретельній оцінці всіх питань, що стосуються охорони портового засобу, зокрема, ретельній оцінці фізичних та експлуатаційних характеристик конкретного портового засобу.

16.5Плани охорони портових засобів повинні схвалюватися Договірними Урядами під юрисдикцією яких знаходяться ці портові засоби. Договірні Уряди повинні розробити процедури для оцінки постійної ефективності кожного плану охорони портового засобу й можуть вимагати внесення до такого плану поправок до його первинного схвалення або після його схвалення. План охорони портового засобу повинен передбачати зберігання записів стосовно інцидентів, пов'язаних з охороною, і загрози виникнення таких подій, перегляди, перевірки, підготовку, навчання та заняття як доказ відповідності General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO) вимогам.

16.6Заходи з охорони, передбачені планом охорони портового засобу, повинні бути введені протягом обгрунтованого періоду після схвалення цього плану, і в ньому повинні бути зазначені строки впровадження кожного заходу. Якщо існує вірогідність будь-якої затримки у впроваджені цих заходів, то це питання повинно бути обговорене з Договірним Урядом, відповідальним за схвалення плану охорони портового засобу, і повинні бути погоджені альтернативні тимчасові заходи з охорони, що забезпечують рівноцінний рівень охорони протягом будь-якого проміжного періоду.

16.7Застосування вогнепальної зброї на судах чи біля них, а також у межах портових засобів може створювати особливу й значну небезпеку, зокрема, у зв'язку з деякими General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO) небезпечними або шкідливими речовинами, і це питання слід розглядати
16.3All PFSPs should:

.1 detail the security organization of the port facility;

.2 detail the organization's links with other relevant authorities and the necessary communication systems to allow the effective continuous operation of the organization and its links with others, including ships in port;

.3 detail the basic security level 1 measures, both operational and physical, that will be in place;

.4 detail the additional security measures that will allow the port facility to progress without delay to security level 2 and, when necessary, to security level 3;

.5 provide for regular review, or audit General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO), of the PFSP and for its amendment in response to experience or changing circumstances; and

.6 detail reporting procedures to the appropriate Contracting Government's contact points.

16.4Preparation of an effective PFSP will rest on a thorough assessment of all issues that relate to the security of the port facility, including, in particular, a thorough appreciation of the physical and operational characteristics of the individual port facility.

16.5Contracting Governments should approve the PFSPs of the port facilities under their jurisdiction. Contracting Governments should develop procedures to assess the continuing effectiveness of each PFSP and may require amendment of the PFSP prior to General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO) its initial approval or subsequent to its approval. The PFSP should make provision for the retention of records of security incidents and threats, reviews, audits, training, drills and exercises as evidence of compliance with those requirements.

16.6The security measures included in the PFSP should be in place within a reasonable period of the PFSP's approval and the PFSP should establish when each measure will be in place. If there is likely to be any delay in their provision, this should be discussed with the Contracting Government responsible for approval of the PFSP and satisfactory alternative temporary security General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO) measures that provide an equivalent level of security should be agreed to cover any interim period.

16.7The use of firearms on or near ships and in port facilities
may pose particular and significant safety risks, in particular in connection
with certain dangerous or hazardous substances, and should be considered


дуже ретельно. Якщо Договірний Уряд приймає рішення про необхідність використовувати озброєний персонал у цих районах, то він повинен забезпечити наявність у членів такого персоналу належного дозволу й проходження ними підготовки із застосування зброї, а також усвідомлення особливих ризиків для безпеки, присутніх у цих районах. Якщо Договірний Уряд дозволяє застосування вогнепальної зброї, то він General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO) повинен видати спеціальний посібник з його безпечного застосування. План охорони портового засобу повинен містити спеціальні керівні вказівки із цього питання, зокрема стосовно суден, що перевозять небезпечні вантажі або шкідливі речовини.

Організація й виконання завдань з охорони портового засобу

16.8На додаток до рекомендацій, наведених у пункті 16.3, у плані охорони портового засобу повинно бути передбачено таке, що стосується всіх рівнів охорони:

.1роль і структура служби охорони портового засобу;

.2завдання, обов'язки й вимоги до підготовки всіх членів персоналу портового засобу, що виконують функції, пов'язані з охороною, а також критерії якості роботи, необхідні для оцінки ефективності кожного члена персоналу;

.3зв'язки служби охорони General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO) портового засобу з іншими національними або місцевими органами, що відповідають за охорону;

.4системи зв'язку, передбачені для забезпечення ефективного й безперервного зв'язку між персоналом охорони портового засобу, суднами в порту і, за необхідності, з національними або місцевими органами, що відповідають за охорону;

.5процедури або захисні заходи, необхідні для забезпечення такого безперервного зв'язку в будь-який час;

.6процедури й практика захисту конфіденційної інформації з питань охорони, що зберігається в друкованій або електронній формі;

.7процедури з оцінки постійної ефективності заходів, процедур та охоронного устаткування, зокрема виявлення відмови або несправності устаткування й уживання контрзаходів;

.8процедури з подання й оцінки доповідей General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO) про можливе порушення заходів з охорони або проблеми, пов'язані з охороною;

.9процедури обробки вантажу;

.10процедури з доставки суднових запасів;

.11процедури з ведення й оновлення записів про небезпечні вантажі й шкідливі речовини та їхнє розміщення в межах портового засобу;


very carefully. In the event that a Contracting Government decides that it is necessary to use armed personnel in these areas, that Contracting Government should ensure that these personnel are duly authorized and trained in the use of their weapons and that they are aware of the specific risks to safety that are present in these areas. If General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO) a Contracting Government authorizes the use of firearms they should issue specific safety guidelines on their use. The PFSP should contain specific guidance on this matter, in particular with regard to its application to ships carrying dangerous goods or hazardous substances.


documentacnediv.html
documentacnektd.html
documentacnesdl.html
documentacneznt.html
documentacnfgyb.html
Документ General. 16.1Preparation of the port facility security plan (PFSP) is the responsibility of the port facility security officer (PFSO)